70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Umiejętności ma zaszczyt zaprosić entuzjastów praw człowieka tak pośród ludzi nauki, podmiotów aktywnie partycypujących w procesach stanowienia i stosowania prawa, jak również doktoratów i studentów na Konferencję Naukową „70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ” organizowaną wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która została objęta honorowym patronem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja odbędzie się 12 października 2018 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie (Aula Duża). Organizatorzy nie przewidują konieczności uiszczenia opłaty konferencyjnej. Chęć uczestnictwa w Wydarzeniu należy zakomunikować za pośrednictwem platformy kontaktowej.

Organizowane Wydarzenie poświęcone zostało problematyce miejsca i roli Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ w kontekście ewolucji praw człowieka. Obrady będą skoncentrowane wokół szeregu obszarów badawczych obejmujących inter alia:

  • próbę ustalenia, czy Deklaracja stanowi sui generis źródło prawa

  • zidentyfikowanie roli Deklaracji w mechanizmie ochrony partykularnych praw jednostek na drodze sądowej i administracyjnej

  • ocenę wpływu Deklaracji na wykładnię i ideologię stosowania prawa zarówno krajowego jak i ponadnarodowego

Założeniem organizatorów jest stworzenie platformy wymiany poglądów przedstawicieli nauki, jak również praktyków, z uwagi na relewantność Deklaracji w świetle progresywnie rozwijających się lokalnych i regionalnych systemów praw człowieka.

Żywimy nadzieję, że wskazane przez Prelegentów przykłady spraw, w których Deklaracja służy za – choćby subsydiarną – dyrektywę wykładni prawa stanowić będą impuls dla większej dbałości o przeszło półwieczną spuściznę fundamentalnego w dziedzinie praw człowieka dokumentu istotnego nie tylko ze względów politycznych i aksjologicznych, lecz będącego w pełni użytecznym, także w XXI wieku, instrumentem współkształtującym praktykę stosowania prawa.

Patronat

PROGRAM KONFERENCJI

09:45 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 10:45

Otwarcie konferencji

10:45 - 11:55

Panel I. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jako źródło prawa

Moderator: dr hab. Michał Kowalski

1. Dr hab. Brygida Kuźniak, UJ – Deklaracja jako akt prawny w obszarze prawa międzynarodowego

2. Prof. dr hab. Ireneusz Kamiński, UJ, PAN – Deklaracja jako akt prawny w obszarze prawa krajowego

3. Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG – Problem uniwersalizmu Deklaracji

11:55 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:45

Panel II. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w systemie ochrony praw człowieka

Moderator: dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ

1. Prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka – Znaczenie Deklaracji w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka

2. Dr Adam Bodnar, RPO – Znaczenie Deklaracji w krajowym systemie ochrony praw człowieka

3. Dr Dorota Pudzianowska, UW, HFPC – Prawo do obywatelstwa w perspektywie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 70 lat później

4. Dr Katarzyna Przybysławska, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć – Prawo do poszukiwania azylu z art. 15 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dobie kryzysu uchodźczego

13:45 - 14:45

Przerwa obiadowa

14:45 - 15:55

Panel III. Znaczenie Deklaracji dla wykładni i stosowania prawa

Moderator: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

1. Dr Hanna Machińska, Biuro RPO – Wpływ Deklaracji na Europejską Konwencję Praw Człowieka, jej wykładnię i stosowanie

2. Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, UJ – Wpływ Deklaracji na wykładnię i stosowanie prawa przez sądy administracyjne

3. Prof. dr hab. Piotr Kardas, UJ, NRA – Wpływ Deklaracji na wykładnię i stosowanie prawa przez sądy karne

15:55 - 16:15

Zakończenie

LOKALIZACJA

Polska Akademia Umiejętności

Kraków, ul. Sławkowska 17

KONTAKT

Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konferencji oraz w razie pytań skorzystaj z formularza kontaktowego

GALERIA