70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Umiejętności ma zaszczyt zaprosić entuzjastów praw człowieka tak pośród ludzi nauki, podmiotów aktywnie partycypujących w procesach stanowienia i stosowania prawa, jak również doktoratów i studentów na Konferencję Naukową „70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ” organizowaną wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która została objęta honorowym patronem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja odbędzie się 12 października 2018 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie (Aula Duża). Organizatorzy nie przewidują konieczności uiszczenia opłaty konferencyjnej. Chęć uczestnictwa w Wydarzeniu należy zakomunikować za pośrednictwem platformy kontaktowej.

Organizowane Wydarzenie poświęcone zostało problematyce miejsca i roli Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ w kontekście ewolucji praw człowieka. Obrady będą skoncentrowane wokół szeregu obszarów badawczych obejmujących inter alia:

  • próbę ustalenia, czy Deklaracja stanowi sui generis źródło prawa

  • zidentyfikowanie roli Deklaracji w mechanizmie ochrony partykularnych praw jednostek na drodze sądowej i administracyjnej

  • ocenę wpływu Deklaracji na wykładnię i ideologię stosowania prawa zarówno krajowego jak i ponadnarodowego

Założeniem organizatorów jest stworzenie platformy wymiany poglądów przedstawicieli nauki, jak również praktyków, z uwagi na relewantność Deklaracji w świetle progresywnie rozwijających się lokalnych i regionalnych systemów praw człowieka.

Żywimy nadzieję, że wskazane przez Prelegentów przykłady spraw, w których Deklaracja służy za – choćby subsydiarną – dyrektywę wykładni prawa stanowić będą impuls dla większej dbałości o przeszło półwieczną spuściznę fundamentalnego w dziedzinie praw człowieka dokumentu istotnego nie tylko ze względów politycznych i aksjologicznych, lecz będącego w pełni użytecznym, także w XXI wieku, instrumentem współkształtującym praktykę stosowania prawa.

Patronat

PROGRAM KONFERENCJI

09:45 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 10:45

Otwarcie konferencji

10:45 - 11:55

Panel I. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jako źródło prawa

Moderator: dr hab. Michał Kowalski

1. Dr hab. Brygida Kuźniak, UJ – Deklaracja jako akt prawny w obszarze prawa międzynarodowego

2. Prof. dr hab. Ireneusz Kamiński, UJ, PAN – Deklaracja jako akt prawny w obszarze prawa krajowego

3. Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG – Problem uniwersalizmu Deklaracji

11:55 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:45

Panel II. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w systemie ochrony praw człowieka

Moderator: dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ

1. Prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka – Znaczenie Deklaracji w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka

2. Dr Adam Bodnar, RPO – Znaczenie Deklaracji w krajowym systemie ochrony praw człowieka

3. Dr Dorota Pudzianowska, UW, HFPC – Prawo do obywatelstwa w perspektywie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 70 lat później

4. Dr Katarzyna Przybysławska, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć – Prawo do poszukiwania azylu z art. 15 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dobie kryzysu uchodźczego

13:45 - 14:45

Przerwa obiadowa

14:45 - 15:55

Panel III. Znaczenie Deklaracji dla wykładni i stosowania prawa

Moderator: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

1. Dr Hanna Machińska, Biuro RPO – Wpływ Deklaracji na Europejską Konwencję Praw Człowieka, jej wykładnię i stosowanie

2. Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, UJ – Wpływ Deklaracji na wykładnię i stosowanie prawa przez sądy administracyjne

3. Prof. dr hab. Piotr Kardas, UJ, NRA – Wpływ Deklaracji na wykładnię i stosowanie prawa przez sądy karne

15:55 - 16:15

Zakończenie

LOKALIZACJA

Polska Akademia Umiejętności

Kraków, ul. Sławkowska 17

KONTAKT

Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konferencji oraz w razie pytań skorzystaj z formularza kontaktowego

PUBLIKACJA

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PUBLIKACJI POKONFERENCYJNEJ
„70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ”

W imieniu Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w publikacji pokonferencyjnej pt. „70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ”.

Opracowanie monograficzne stanowić będzie rozwinięcie zapoczątkowanej podczas krakowskiego spotkania dyskusji nad charakterem i rolą Deklaracji w XXI w. Przebieg Konferencji uzasadnia twierdzenie o potrzebie przygotowania opracowania łączącego w sobie elementy teorii i praktyki ze szczególnym uwzględnieniem interspecjalnościowego charakteru Deklaracji. Zarazem w polskim piśmiennictwie brak jest opracowania traktującego całościowo o problematyce stanowiącej przedmiot konferencji. W ocenie Komisji waloru poznawczego przygotowywanego projektu upatrywać należy nade wszystko w podjęciu próby oceny relewantności Deklaracji zarówno z punktu widzenia poszczególnych gałęzi prawa (konstytucyjne, socjalne, administracyjne, karne, procesowe etc.) ale także samej praktyki jego stosowania.

Funkcji redaktorów naukowych przygotowywanego opracowania podjęli się profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ, oraz dr hab. Michał Kowalski.

Zachęcamy do nadsyłania tekstów w języku polskim lub angielskim wraz ze streszczeniem drogą elektroniczną na adres: deklaracjaonz@pau.krakow.pl w terminie do końca grudnia 2018 r. w objętości nieprzekraczającej 40 000 znaków.

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński Przewodniczący Komisji Prawniczej PAU